Je zoekopdracht is verzonden!

Je ontvangt binnen enkele minuten een e-mail met daarin je zoekopdracht. Een medewerker van MyAmsterdamApartments zou zo snel mogelijk contact met jou opnemen.

Heb je de e-mail niet kunnen vinden kijk dan in je spam folder.

Algemene voorwaarden van MyAmsterdamApartments

DE ALGEMENE BEPALINGEN MYAMSTERDAMAPARTMENTS VOOR WONINGZOEKENDEN.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere inschrijving, overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen My Amsterdam Apartments en de opdrachtgever, tenzij uit deze bepalingen anders voortvloeit.

2. Definities

2.1 My Amsterdam Apartments; de (rechts)persoon die de inschrijving accepteert en/of die krachtens de opdrachtbevestiging de opdracht tot dienstverlening of bemiddeling van de Opdrachtgever aanvaardt. De inschrijving: de inschrijving van een (rechts)persoon bij My Amsterdam Apartments als woningzoekende. De opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht tot het vinden van een woon- en/of kantoorruimte aan My Amsterdam Apartments geeft.

Bemiddeling: een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door My Amsterdam Apartments in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een derde, zoals bedoeld in artikel 7:425 BW. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van My Amsterdam Apartments, welke per 7 februari 2018 in werking zijn getreden en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 70835225.

3. Inhoud van de opdracht bij bemiddeling

3.1 Onder een overeenkomst van opdracht tot bemiddeling wordt verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door My Amsterdam Apartments in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en een derde, zoals bedoeld in artikel 7:425 BW, waarbij tenminste aan de door opdrachtgever gegeven specificaties wordt voldaan. My Amsterdam Apartments vormt geen partij in de overeenkomst tussen opdrachtgever en de derde partij.

3.2 Het ingeschreven staan en een overeenkomst van opdracht tot bemiddeling bij My Amsterdam Apartments vormt geen garantie voor het vinden van een (geschikte) woonruimte.

3.3 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen, beogen de opdrachtgever en My Amsterdam Apartments niet dat My Amsterdam Apartments door de opdrachtgever zal worden gevolmachtigd, zoals is bedoeld in artikel 3:60 BW, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten of dat My Amsterdam Apartments uit hoofde van een lastgeving, als bedoeld in artikel 7:414 BW, voor rekening van de opdrachtgever rechtshandelingen verricht.

4. Vergoeding bij bemiddeling

4.1 De opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden van My Amsterdam Apartments verschuldigd indien er gedurende de looptijd van de opdracht tussen de Opdrachtgever en een derde die zijn object via My Amsterdam Apartments aanbied, een (huur)overeenkomst tot stand komt, zelfs indien de totstandkoming van deze overeenkomst niet het gevolg is van de door My Amsterdam Apartments verleende diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst van de opdracht / opdrachtbevestiging.

4.2 De opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien de overeenkomst met een derde weliswaar tot stand komt, nadat de overeenkomst van opdracht tussen My Amsterdam Apartments en de opdrachtgever (door opzegging of anderszins) is beëindigd, maar de overeenkomst met een derde tot stand komt als gevolg van de door My Amsterdam Apartments verrichte diensten. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met artikel 4.1 en/of artikel. 6.7 Hierna en/of omdat de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst buiten My Amsterdam Apartments om met derden onderhandelingen heeft gevoerd om zelf een overeenkomst tot stand te brengen.

4.3 Indien er tussen de opdrachtgever en een derde die zijn object eerder liet aanbieden door My Amsterdam Apartments, na de datum van beëindiging van de overeenkomst van opdracht, een overeenkomst tussen opdrachtgever en de derde partij tot stand komt, wordt deze overeenkomst, behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs, geacht tot stand te zijn gekomen door bemiddeling van My Amsterdam Apartments en is de opdrachtgever de volledige vergoeding jegens My Amsterdam Apartments verschuldigd, tenzij de wet zich hiertegen zou verzetten.

4.4 My Amsterdam Apartments kan, indien zij dit noodzakelijk acht, van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens daadwerkelijk met de werkzaamheden aan te vangen. Dit voorschot wordt met de uiteindelijke factuur verrekend.

5. Hoogte vergoeding en betaling

5.1 De in de opdrachtbevestiging genoemde vergoeding(en) voor de werkzaamheden omvat de vergoeding van de door My Amsterdam Apartments gemaakte en te maken onkosten in verband met de opdracht, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is bepaald. De vergoeding is in principe gelijk aan de maandelijkse bruto huurprijs (inclusief voorschot bijkomende leveringen en diensten en gas, water, elektra) zoals deze bij aanvang van de huur vermeld wordt in de huurovereenkomst, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is bepaald.

5.2 De vergoeding(en) als bedoeld in artikel 5.1, is exclusief 21% BTW en dient te worden voldaan voor aanvaarding van de woonruimte.

5.3 De opdrachtgever dient binnen 7 dagen na het volledige ondertekenen van de huurovereenkomst van een woonruimte en uiterlijk tegelijk met de eerste huurtermijn en overige huurkosten de vergoeding voor werkzaamheden aan My Amsterdam Apartments te voldoen. Indien de opdrachtgever de vergoeding verschuldigd is, terwijl de huurovereenkomst niet tot stand is gekomen zoals bedoeld in artikel 4.2, dan dient betaling te geschieden binnen 7 werkdagen na ontvangst door de huurder van de afwijzing. Bij niet-betaling geraakt opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim.

5.4 Indien een nota niet wordt voldaan voor of op de vervaltermijn die op de nota is vermeld, is over het factuurbedrag vanaf vervaldatum een contractuele rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente vermeerderd met 1%. Indien ook na de eerste aanmaning een factuur niet wordt voldaan, is My Amsterdam Apartments gerechtigd van de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten te vorderen, ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,-.

5.5 Zolang de nota niet is voldaan, heeft My Amsterdam Apartments het recht om, nadat opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. My Amsterdam Apartments is alsdan niet aansprakelijk voor de schade, die is ontstaan als gevolg van de opschorting.

6. Opdracht Algemeen

6.1 De overeenkomst tot bemiddeling komt tot stand door en op het moment van een mondelinge en/of schriftelijke opdrachtbevestiging door My Amsterdam Apartments, dan wel door de feitelijke aanvang van werkzaamheden door My Amsterdam Apartments.

6.2 Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen, tenzij door omstandigheden (vereiste snelheid o.i.d.) schriftelijke vastlegging niet mogelijk is. Partijen streven er evenwel naar deze aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken alsdan achteraf schriftelijk vast te leggen.

6.3 De opdrachtgever zal aan My Amsterdam Apartments alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens.

6.4 My Amsterdam Apartments zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de werkzaamheden en zal de opdrachtgever verantwoording doen van de wijze waarop zij zich van haar taken heeft gekweten.

6.5 Indien My Amsterdam Apartments bedragen heeft ontvangen of betaald ten gunste respectievelijk ten laste van de opdrachtgever doet zij daarvan rekening.

6.6 Iedere opdracht wordt geacht te worden gegeven aan en aanvaard door My Amsterdam Apartments, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht wordt uitgevoerd door een of meerdere bepaalde personen in dienst van My Amsterdam Apartments. Het is My Amsterdam Apartments toegestaan om de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit te (laten) voeren door derden, die niet bij haar in dienst zijn, mits de opdrachtgever daarvoor voorafgaande toestemming heeft verleend. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk wetboek (BW) en artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt indien meerdere personen opdracht hebben ontvangen, wordt uitgesloten.

6.7 De opdrachtgever onthoudt zich van alle activiteiten die de opdracht aan My Amsterdam Apartments kunnen doorkruisen en/of die My Amsterdam Apartments in de uitvoering van de opdracht kunnen belemmeren.

7. Looptijd

7.1 De overeenkomst van opdracht is aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van het moment van een mondelinge en/of schriftelijke opdrachtbevestiging door My Amsterdam Apartments, dan wel door de feitelijke aanvang van werkzaamheden door My Amsterdam Apartments.

7.2 De overeenkomst eindigt (onder meer) door opzegging of doordat de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid.

7.3 De opdrachtgever is bevoegd om deze overeenkomst op ieder moment op te zeggen door middel van een aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken.

7.4 My Amsterdam Apartments is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien er sprake is van omstandigheden die naar het oordeel My Amsterdam Apartments ertoe leiden dat niet langer van haar gevergd kan worden de overeenkomst voort te zetten.

7.5 Onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten te betalen, kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd op grond van wanprestatie.

8. Annulering door opdrachtgever

8.1 Indien opdrachtgever, na het geven van een akkoord tot het ingaan van een huurovereenkomst, mondeling dan wel schriftelijk, om redenen welke niet aan My Amsterdam Apartments zijn toe te rekenen, het aangeboden object niet langer wenst te huren, is Opdrachtgever gehouden aan My Amsterdam Apartments de door haar geleden schade te vergoeden. Voornoemde schade zal in ieder geval bestaan uit de door My Amsterdam Apartments gederfde bemiddelingsvergoeding (inclusief BTW) welke normaliter door opdrachtgever zouden worden voldaan. Daarnaast is opdrachtgever gehouden de eventueel door de betreffende derde (verhuurder) geleden schade te vergoeden.

8.2 Indien opdrachtgever My Amsterdam Apartments verzoekt tot het overgaan van het indienen van een huurvoorstel en deze ook daadwerkelijk laat indienen bij een derde en na akkoord zich om een niet door My Amsterdam Apartments toe te rekenen reden afziet van een object is opdrachtgever een bedrag verschuldigd van 250,- ex BTW.

9. Aansprakelijkheid

9.1 My Amsterdam Apartments is beperkt aansprakelijk voor de gevolgen van beroepsfouten. Indien bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder begrepen een nalaten - plaatsvindt, die tot aansprakelijkheid leidt, is de aansprakelijkheid van My Amsterdam Apartments beperkt tot een bedrag van maximaal de vergoeding die opdrachtgever aan My Amsterdam Apartments heeft voldaan en zoals bedoeld in artikel 5.1.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart My Amsterdam Apartments tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die door My Amsterdam Apartments voor de opdrachtgever worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van per direct huren.

9.3 My Amsterdam Apartments is niet aansprakelijk voor schade, voor zover de schade gedekt is door enige door opdrachtgever gesloten verzekering.

9.4 Aansprakelijkheid van My Amsterdam Apartments voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

9.5 Voor schade die het gevolg is van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met terrorisme of kwaadwillige besmetting is My Amsterdam Apartments nimmer aansprakelijk.

9.6 My Amsterdam Apartments is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens.

9.7 My Amsterdam Apartments is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering van de diensten onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden geëiste spoed. My Amsterdam Apartments is ook niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van een wijze van werken die bij de opdrachtgever bekend is en waartegen hij geen bezwaar heeft gemaakt.

9.8 Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van My Amsterdam Apartments binden My Amsterdam Apartments niet, enkel indien door My Amsterdam Apartments uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

9.9 Alle publicaties op de Facebook en Instagram-pagina, in emailnieuwsbrieven of andere uitingen van My Amsterdam Apartments zijn onder voorbehoud van wijzigingen. My Amsterdam Apartments is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de ten behoeve van derden gedane publicaties.

9.10 Door My Amsterdam Apartments aan opdrachtgever ter hand gestelde documenten binden My Amsterdam Apartments niet.

9.11 My Amsterdam Apartments is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien een huurder zich niet op het desbetreffende adres kan inschrijven. Huurder zal zelf voordat de huurovereenkomst wordt getekend navraag doen bij de gemeente of inschrijving mogelijk is.

9.12 My Amsterdam Apartments is niet aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na constatering van het schadevoorval per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld, en My Amsterdam Apartments doordat opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.

9.13 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

9.14 Het voorgaande laat onverlet de verplichting van partijen om zoveel mogelijk te proberen overmacht situaties te voorkomen en te vermijden.

9.15 In geval van overmacht is My Amsterdam Apartments zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst direct te ontbinden, zonder dat er voor My Amsterdam Apartments een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

9.16 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van My Amsterdam Apartments.

10. Gebreken; klachttermijnen

10.1 Klachten over de uitvoering van de opdracht dienen door opdrachtgever schriftelijk binnen 5 werkdagen te worden gemeld aan My Amsterdam Apartments. Dit schort de betalingsplicht van opdrachtgever evenwel niet op.

11. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

11.1 Op de overeenkomst van opdracht en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

12. Diversen

12.1 Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op de inschrijving en de bemiddeling voor zover uit deze bepalingen niet anders voortvloeit.

12.2 Wijzigingen in of afwijkingen van deze algemene bepalingen, tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en/of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht indien partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.

12.3 De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van deze algemene bepalingen danwel de overeenkomst van opdracht heeft niet tot gevolg dat de algemene bepalingen danwel de overeenkomst van opdracht in haar geheel nietig c.q. onverbindend zijn / is. In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zullen partijen een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

12.4 Het niet nemen door een partij van enige actie in geval van wanprestatie ter zake van enige bepaling van deze algemene bepalingen danwel de overeenkomst van opdracht door de andere partij of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van deze algemene bepalingen danwel de overeenkomst van opdracht, kan niet worden beschouwd als afstand van recht.

12.5 Aan de opschriften ("kopjes") boven de onderscheiden bepalingen in de overeenkomst of de algemene bepalingen komt geen zelfstandige betekenis toe. Deze opschriften zijn uitsluitend toegevoegd om reden van overzichtelijkheid en zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen in deze overeenkomst.

12.6 Indien enige bepaling in de tussen My Amsterdam Apartments en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) in strijd is met enige bepaling van deze algemene bepalingen, prevaleert de bepaling van de overeenkomst(en).

12.7 My Amsterdam Apartments behoudt zich het recht voor om de algemene bepalingen te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen.

12.8 Op de overeenkomst tussen My Amsterdam Apartments en woningzoekenden zijn de ALGEMENE BEPALINGEN MY AMSTERDAM APARTMENTS VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE niet van toepassing.

12.9 De Nederlandse tekst van de algemene bepalingen prevaleert boven eventuele vertalingen daarvan.

keyboard_arrow_down

MY AMSTERDAM APARTMENTS

WE HEBBEN EEN AANTAL VRAGEN VOOR JE OM DE ZOEKOPDRACHT COMPLEET TE MAKEN.

WAT WIL JE MAXIMAAL PER MAAND UITGEVEN AAN DE HUUR EXCLUSIEF GAS, WATER EN LICHT (INDIEN WONINGDELER BUDGET PER PERSOON)?

euro_symbol

Je moet wel een budget invullen!

IN WELKE SAMENSTELLING BEN JE VAN PLAN TE GAAN WONEN?

ALLEENSTAAND

radio_button_unchecked

STEL

radio_button_unchecked

EXPAT

radio_button_unchecked

DELERS

radio_button_unchecked

Je moet wel je situatie invullen!

VANAF WELKE DATUM WIL JE JE NIEUWE WONING BETREKKEN?

/

/

today
arrow_back

2024

arrow_forward

ALS JE EEN OPMERKING WILT ACHTERLATEN OM JE ZOEKOPDRACHT TE SPECIFICEREN IS DAT HIERONDR MOGELIJK.

arrow_forward

EEN LEUKE EN BETAALBARE HUURWONING VINDEN IN AMSTERDAM LIJKT TEGENWOORDIG ONMOGELIJK GEWORDEN.

OM UW KANSEN AANZIENLIJK TE VERGROTEN KUNT U OVERWEGEN OM ONS EEN NO CURE-NO PAY ZOEKOPDRACHT TE GEVEN.

WIJ GAAN DAN VOOR JOU PERSOONLIJK OP ZOEK NAAR DE WONING DIE VOLDOET AAN JOUW WENSEN. IN DE AFGELOPEN JAREN HEBBEN WIJ EEN ZEER GROOT NETWERK OPGEBOUWD EN HEBBEN DAN OOK

OOK VINDEN WIJ VAAK GESCHIKTE WONINGEN WAARBIJ ER NIET ZO’N BELACHELIJKE INKOMENSEIS WORDT GEVRAAGD EN KUNNEN WIJ VAAK REGELEN DAT HET APPARTEMENT MET EEN GARANTSTELLER MAG WORDEN AANGEHUURD.

DE ZOEKOPDRACHT IS OP NO CURE- NO PAY BASIS EN IN HET GEVAL VAN EEN CURE REKENEN WIJ 1 MAAND HUUR PLUS 21% BTW. JE BENT UITERAARD VRIJ OM VIA ANDERE KANALEN EEN HUIS TE VINDEN EN NOOIT VERPLICHT EEN HUIS TE HUREN WAT WIJ AANDRAGEN.

HEB JE DUS NOG NIET DE JUISTE WONING GEVONDEN EN ZOU JE GRAAG GEBRUIK WILLEN MAKEN VAN ONS NETWERK? KLIK VERDER.

arrow_back
arrow_forward

OPDRACHTGEVER:

Je moet wel je naam invullen!

Je moet wel je achternaam invullen!

Je moet wel je nummer invullen!

HUIDIG ADRES

Je moet wel je straatnaam invullen!

Je moet wel je huisnummer invullen!

Je moet wel je postcode invullen!

Je moet wel je plaatsnaam invullen!

Je moet wel je provincie invullen!

Je moet wel je land invullen!

arrow_back
arrow_forward

ONDERGETEKENDE HEEFT DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY OVEREENKOMST VAN MYAMSTERDAMAPARTMENTS ONTVANGEN EN HIERVAN KENNISGENOMEN. DE ALGEMENE VOORWAARDEN VORMEN EEN INTEGRAAL ONDERDEEL VAN DE OPDRACHTBEVESTIGING. ONDERGETEKENDE VERKLAART ZICH DOOR ONDERTEKENING VAN DEZE OPDRACHTBEVESTIGING MEDEAKKOORD MET DE INHOUD HIERVAN. DEZE OFFERTE IS GELDIG VOOR EEN ONBEPAALD TERMIJN EN IS GEHEEL KOSTELOOS. VOOR DE VERDERE BEPALINGEN WORDT VERWEZEN NAAR DE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Je moet wel de plaatsnaam van ondertekening invullen!

replay

Je moet wel uw handtekening zetten!

KLOPPEN ALLE GEGEVENS?

CONTROLEER NOG EEN KEER OF ALLE INGEVULDE GEGEVENS KLOPPEN.

Je moet wel je naam invullen!

Je moet wel je achternaam invullen!

Je moet wel je nummer invullen!

HUIDIG ADRES

Je moet wel je straatnaam invullen!

Je moet wel je huisnummer invullen!

Je moet wel je postcode invullen!

Je moet wel je plaatsnaam invullen!

Je moet wel je provincie invullen!

Je moet wel je land invullen!